Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document

จำนวนผู้เข้าชม
Untitled Document 19058
Untitled Document
  • วิทยานิพนธ์
  • การค้นคว้าอิสระ(2560-2557)
  • การค้นคว้าอิสระ(2556-2553)
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
Untitled Document
ปีการศึกษา 2557
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์
TH 5701 น.ส.กรกันยา โกมลเมนะ การศึกษามาตรการด้านการชะลอน้ำของอาคารสาธารณะในพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
Untitled Document
ปีการศึกษา 2556
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์
TH 5601 น.ส.นันทิยา นันทบุรมย์ ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
Untitled Document
ปีการศึกษา 2554
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์
TH 5401 นางมีนา พิทยโสภณกิจ กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ของนิคมอุตสาหกรรม
TH 5402 นายพันกรณ์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์ การใช้มาตรการควบคุมอาคารสำหรับการฟื้นฟูอาคารในเขตภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ
TH 5403 น.ส.วีณา โอภาสมานะกิจ การตรวจสอบความสอดคล้องของการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานกับการบังคับใช้กฎหมาย
TH 5404 น.ส.วสุ พิทยโสภณกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรม
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
Untitled Document
ปีการศึกษา 2559
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
IS5901 นายสมบูรณ์ แพทย์รัตน์ ทัศนคติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในงานก่อสร้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในจังหวัดปทุมธานี
IS5902 นายกฤษณภักด์ นวนันทกานต์ ปัญหาการปฏิบัติงานตามระเบียบการดัดแปลง การต่อเติมอาคารพาณิชย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริเวณพื้นที่สยามสแควร์
IS5903 นายเรวัต แก้วมุกดา การศึกษาการสร้างโรงผลิตมวลรวมหยาบจากเศษเสาเข็มคอนกรีตในเขตจังหวัดปทุมธานี
IS5904 นายเรืองศักดิ์ จันทร์ต่าย การศึกษาการใช้งานมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลจากเศษเสาเข็มคอนกรีต
IS5905 นายบุญเลิศ สุขวัฒนานุกิจ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
IS5906 นายเจษฎา ธนาบูรณ์ การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่แหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง
IS5907 นายฤทธิพงษ์ เลิศลักษณะโสภณ การศึกษาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
IS5908 นางสาวธนาพันธ์ ทีดินดำ แนวทางการจัดเตรียมการเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษา โรงงานอาหารเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
IS5909 นางสาว อณันทิตา มงคลดี การศึกษาความคิดเห็นและสนับสนุนการนำเศษวัสดุรีไซเคิลคอนกรีตมาใช้ในงานคอนกรีตหยาบ
Untitled Document
ปีการศึกษา 2558
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
IS5801 ว่าที่ร้อยตรีเกริกก้อง วุฒิเกษ การตรวจสอบกระบวนการส่งมอบงานระบบประกอบ อาคารชุด กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยของ บมจ.ศุภาลัย
IS5802 นายภาณุพงศ์ สันธานเดชา ปัจจัยการจัดการความปลอดภัยในการทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของแรงงานก่อสร้าง
IS5803 นายสวัสดี ภูชงค์ การวิเคราะห์การลงทุนในระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด VSPP จากอัตราการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-inTariff (FiT)
IS5804 นายวุฒินันท์ ดำจุติ ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
IS5805 นายพิษณุ ปันนะราชา การประเมินค่าบีโอดีและซีโอดีในมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภท สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
IS5806 นายธัญญา หวานใจ การศึกษาการขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีศึกษา ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้รีไซเคิลคอนกรีตทดแทนมวลรวมหยาบ
IS5807 นายจิรพัฒน์ สีสันต์ การตรวจสอบอาคารเขียวราชการ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
IS5808 นายณัฐพล ทองอำภา การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตตรวจสอบอาคาร ในเขตเทศบาลตำบลคูขวางจังหวัดปทุมธานี
IS5809 นายบุญสงค์ประเสริฐกุล การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
IS5810 เรือโทณัฐพล ค้าเจริญ ปัญหาข้อเรียบร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารของสำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
IS5811 นายเกษม กาญจนานนทชัย ศึกษาปัญหาการตรวจพบราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการไม่สัมพันธ์กับแบบรูปรายการก่อสร้าง
IS5812 นายธเนศ โต๊ะดาม ศึกษาข้อบกพร่องของราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
IS5813 นายเจนณรงค์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง ราชการ
IS5814 นายอภิชาติ กุลพงษ์พาณิชย์ แนวทางการปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา กรณีศึกษา กลุ่มอาคารศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เฟส 1
IS5815 นายนิรัช คำสนิท ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่สูงกว่าความเป็นจริงของหน่วยงานราชการ
IS5816 นายทรงชัย แสงทอง กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
Untitled Document
ปีการศึกษา 2557
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
IS5701 สุจิตรา รักแป้น การศึกษาการเก็บภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมชดเชยพื้นที่รองรับน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการของรัฐในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
IS5702 นายวิชาญ สัจจเสนีย์ การศึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายการตรวจสอบปั้นจั่น
IS5703 นายสมบูรณ์ กิตธิรยตานนท์ การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
IS5704 นางสาวสุรีวรรณ อุปลา การศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการกำหนดมาตรฐานการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
IS5705 นายศุภกร โชติกะพุกกะณะ การศึกษาแนวทางการบังคับใช้การตรวจสอบอาคารสถานบริการตามกฎหมายควบคุมในพื้นที่
IS5706 จ่าอากาศโททักษิณ เชื้อวงศ์ การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการตรวจสอบอาคารชุมนุมชนคน กรณีศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
IS5707 นายอภิชาติ เสกธีระ การศึกษาศูนย์เฝ้าระวังและสาธารณภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
IS5708 นางสาวรุ่งนภา จิตรเจริญ การศึกษาออกแบบตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมกับความสอดคล้องทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพ่นสีในงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
IS5709 นายประจวบ ชลวิริยะกุล ข้อพิพาทสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
IS5710 นายธงทัพ อินทรัมพรรย์ ศึกษาความสอดคล้องของมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสกับการประยุกต์ใช้งานในอาคาร
IS5711 นายสมบรรศร์ สมคะเณย์ ศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
Untitled Document
ปีการศึกษา 2556
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
IS5601 นายอภิสิทธิ์ อินจันทร์ การศึกษาการจัดการเศษซากวัสดุงานก่อสร้างถนน กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
IS5602 นายกชนน สุภาตรี การศึกษาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนอาคาร
IS5603 นายเชาวลิต ฤทธิกุล การศึกษาแนวทางการตรวจสอบอาคารสูงสำหรับปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อใช้พักอาศัย
IS5604 นายปฐมพงศ์ เทพพรหม ความปลอดภัยเบื้องต้นในการหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร
IS5605 นายมนตรี ทองสัมฤทธิ์ การศึกษามาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบงานนำสายสาธารณูปโภคลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร
IS 606 นายณัทภูมิ รักษากุล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่อนุรักษ์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านตะวันตก) ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
IS5607 นายพสิษฐ์ ขวัญวิเชียร การบังคับใช้กฎหมายการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง
IS5608 นายอัตถพงษ์ ทองดี การศึกษาความสอดคล้องของหลักเกณฑ์วิธีการระหว่างการติดตั้งการตรวจ และทดสอบรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
IS5610 นายปกรณ์ เกิดศิริ การศึกษาตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินของเทศบาลสมุทรสาคร
IS5611 นายศุภวัฒน์ น้ำดอกไม้ ศึกษาความสอดคล้องการใช้มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานสำหรับแรงงานก่อสร้างไทย
IS5612 นายเสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม การศึกษาความเหมาะสมการปรับเกณฑ์บังคับใช้กฎหมายติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในประเภทอาคารที่ไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย
IS5613 นายวิบูลย์ วิจิตรพัชร การศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
IS5614 นายณัฐพล แจ้งสว่าง การศึกษาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ ISO50001 กรณีศึกษา การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อัดอากาศแบบ แรงเหวี่ยง
IS5615 นายบัณฑิต วาดเขียน การศึกษาการรับรู้การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง กรณีศึกษา อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
IS5616 นายเชาวลิต คำสุข การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาภาครัฐ
IS5617 นายสมชาย อมาตยกุล การศึกษารูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
IS5618 นายสมชาย ศรีเกษตร์ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี
IS5619 นายพิสิฐ คำหวาย การศึกษาการรับรู้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองสำหรับพนักงานส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนนทบุรี
IS5620 นายสุริยา พิทักษ์กุล การศึกษาความคิดเห็นที่มีผลในการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมของอาคารในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
IS5621 นางสาวเขมิกา เอี่ยมอักษร การศึกษาความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
IS5622 นางสาววันดี พืชผา การศึกษาสภาพปัญหาและมาตรการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเสียงจากโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
IS5623 นายธวัชชัย กลิ่นบุบผา ปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารสูงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
IS5624 นายวิริยะ พรรคพิง ปัญหาในการควบคุมและตรวจสอบมลภาวะทางกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
Untitled Document
ปีการศึกษา 2555
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
IS 5501 นายกันตพัฒน์ กุลถิราพงศ์เลิศ ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารและมาตรการทางกฏหมายในการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารในเขตจตุจักร
IS 5502 นายอเนชา รอดเพ็ชร กรณีศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
IS 5503 นายภาณุเมศวร์ พีรวิชญ์เอกธนา การศึกษาแนวทางการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องอัดอากาศให้สอดคล้องกับกฎหมาย
IS 5504 นายดำรงเกียรติ คิวขุนทด การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการขยะโครงการบ้านจัดสรร
IS 5505 นายกฤตณ์พัทธ์ กิติยานันท์ การศึกษาปัญหาการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
IS 5506 นายปิยะเดช ดวงเงิน การศึกษาการออกใบอนุญาตตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
IS 5507 นายพีรวัชร์ บุญมี ข้อพิพาทสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
IS 5508 นายวรฉัตร มุจจลินทร์ ศึกษากระบวนการตรวจสอบสังเกตการณ์งานจ้างก่อสร้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
IS 5509 นายธาตรี ชูเลิศลบธาตรี การศึกษาลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยและเศษซากวัสดุจากการก่อสร้างทางรถไฟ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
Untitled Document
ปีการศึกษา 2554
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
IS5401 นายชัยณรงค์ ธีระวิสุทธิ์ การศึกษาด้านความรับผิดชอบทางสังคมของการปฏิบัติการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
IS5402 นายธวัตรชัย ทวิติยกุล การศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
IS5403 นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม การศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อกำหนดว่าด้วยระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ตามมาตรฐานไทยกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
IS5404 น.ส.ศศิธร จันทร์เทียน การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
IS5405 พันตำรวจโทสักรินทร์ เขียวเซ็น การศึกษาปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับที่จอดรถยนต์ของอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
IS5406 นายพรชัย อดุลยธรรม การศึกษาปัญหาข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุความล่าช้า ในการก่อสร้างทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง
IS5407 นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง การศึกษาปัญหากระบวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
IS5408 นายอุกฤษฎ์ ถนอมนาม การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (อาคารเขียว) ของประเทศไทย
IS 5409 นายธีรพงษ์ เพาะพูล การศึกษามูลเหตุการล่วงละเมิดกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
IS54010 นายนฤการ ทิมเมือง การกำหนดเขตการพัฒนาเมือง และการขนส่งทางบกเชิงบูรณาการของกรุงเทพมหานคร
IS54011 นายสุมล ขอนแก้ว การศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
IS54012 นายสมาน ขั้นชัยภูมิ การศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่ออาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
IS54013 นายพงศกร ทานาค การศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
IS54014 นายสมพงษ์ เพียรการ การศึกษามาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในระหว่างก่อสร้างทางหลวง
Untitled Document
ปีการศึกษา 2553
รหัส ชื่อนักศึกษา หัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
IS5301 นายอรุณ วิชัยรัตน์ การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ตรวจสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
IS5302 นายสงกรานต์ คงศรีเจริญ กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน : กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-บางปะกง
IS5303 นายปราโมทย์ ชาญบัณฑิต การศึกษาการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยองที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร
IS5304 นายสมเกียรติ สะเตโช การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
IS5305 นายวาสุเทพ ช่างสุวรรณ การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานของสีทากันไฟ โครงหลังคาเหล็กอาคาร
IS5306 นายชัยพร พูลขันธ์ การศึกษากฎหมายกับแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่และจัดระเบียบวิทยุชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
IS5307 นายจิรวิวัฒน์ นิคม การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจสอบ การบำรุงรักษา เครื่องมือวัดที่ใช้วัดเก็บภาษีและควบคุมโรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์ตามกฎหมายสรรพสามิต
IS5308 นายวีระ วิบูลกีรติ การตรวจพิสูจน์อาคารที่เสียหายที่อยู่ใกล้การขุดดินลึก ซึ่งป้องกันดินพังโดยเข็มพั้ดเหล็ก
IS5309 นายศรายุทธ กิตติสิทโธ การศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการตรวจสอบอาคาร: กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จ.ระนอง
IS53010 นายพิชานัน แจ่มปัญญา การศึกษาข้อกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยจากกระบวนการก่อสร้างงานจัดแสดงสินค้า
IS53011 นายธนกฤษ จันทรพิลา การศึกษาประเด็นกฎหมายไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง