Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document

จำนวนผู้เข้าชม
Untitled Document 19068
Untitled Document
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
   

 
ดาวโหลดแบบฟอร์ม เกี่ยวกับ ใบคำขอ
 
ใบคำร้องทั่วไป
 
 
ดาวโหลดแบบฟอร์ม เกี่ยวกับ IS (ค้นคว้าอิสระ)
 
เกณฑ์ให้คะแนน IS
 
 
ศ.1 แบบเสนอหัวข้อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
 
 
ศ.2 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
 
 
ศ.2.1 แบบขออนุมัติสอบการค้นคว้าอิสระ
 
 
ศ.3 แบบส่งตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ
 
 
ศ.4 แบบส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
 
 
ศ.5 แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
 
 
ศ.9 แบบขออนุญาตส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ปรับปรุง)
 
 
ศ.10แบบขอรับทุนสนับสนุนเผยแพร่บทความ ฯ
 
 
ว.2.1 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีพน์
 
 
ว. 9 แบบรายงานส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 
 
ว.11 แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์
 
 
 
ดาวโหลดแบบฟอร์ม ดุษฎีนิพนธ์
 
แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์
 
 
เกี่ยวกับ วิทยานิพนธ์
 
thesis process
 
 
Thesis Tips
 
 
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์
 
 
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง
 
 
ส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์